Regulamin sklepu

Obowiązuje od 01/07/2020

1. Definicje

W niniejszym rozdziale określono definicje używane w regulaminie.

Administrator

Administratorem jest Europejskie Centrum Terapii Joanna Czarny ul Sztabowa 8/6 53-327 Wrocław nip 894-190-40-86. Adres e-mail: czaszkowokrzyzowa@gmail.com

Użytkownik serwisu

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument

Osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca

Klient niebędący Konsumentem

Sklep

Wyodrębniona przez Administratora część Serwisu, za pomocą której Administrator prowadzi Sprzedaż produktów fizycznych i plików – zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie.

Plik

Plik komputerowy, zawierający treść multimedialną lub *.pdf. przeznaczony do odczytania lub odtworzenia  – zgodnie z załączonym opisem- za pomocą Urządzenia multimedialnego.

Produkt fizyczny

Produkt typu książka, kalendarz, notes, karta podarunkowa wymagający fizycznego zapakowania i przesłania do Kupującego za pośrednictwem wybranego doręczyciela – firmy kurierskiej, Poczty Polskiej (według obowiązujących stawek tych operatorów) lub odbiór osobisty (bezpłatnie).

Urządzenie multimedialne

Urządzenie, dzięki któremu możliwe jest odtwarzanie, pobieranie, odtwarzanie pliku. Jako urządzenie rozumie się: komputer osobisty, smartphone, tablet.

Sprzedaż Pliku

Odpłatne udostępnienie pliku przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, dzięki któremu możliwe jest nieograniczone w czasie korzystanie z pliku .pdf, lub czasowa możliwość odtwarzania pliku multimedialnego.

Sprzedaż produktu fizycznego

Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktu do wysyłki (lub albo do odbioru osobistego) i wysłaniu go do Kupującego przez Kupującego w przypadku fizycznych produktów. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.

Konto

Podstrona Serwisu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

Operator płatności

Instytucje płatnicze – zgodnie z art. 2 pkt 10A ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2003r., z którą współpracuje Administrator.

2. Wymogi techniczne urządzeń

W rozdziale określono wymogi techniczne urządzeń, aby skutecznie zrealizowano Sprzedaż Pliku

 1. Sprzedaż pliku jest możliwa wyłącznie dla Urządzeń multimedialnych spełniających poniżej przedstawione wymagania techniczne.
 2. Dla Plików w postaci *.pdf:
  1. Komputer klasy PC: zainstalowany system operacyjny Microsoft, Tablet posiadający system operacyjny IOS, Android lub odpowiednią wersję systemu Windows
  2. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików *.pdf.
 3. Dla Plików w postaci *.mp4, mpg, wmv:
  1. Komputer klasy PC: zainstalowany system operacyjny Microsoft, Tablet posiadający system operacyjny IOS, Android lub odpowiednią wersję systemu Windows

Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików w ww. formatach.

3. Zasady składania zamówień

W rozdziale określono zasady dokonywania zakupów

 1. Aby nabyć produkty (Pliki, produkty fizyczne) Kupujący zakłada Konto w Serwisie. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, Imienia i Nazwiska, Numeru telefonu. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji konta, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Kupującego zamówienia. Realizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony – KUPUJĘ i zobowiązuję się zapłacić.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia.

W przypadku zakupu plików – wiadomość  zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczenie Plików, które nie zostały zapisane na materialnym nośniku oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Kupującego żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 – dniowego terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku zakupu produktów fizycznych – wiadomość o przysługującym prawie do zwrotu, reklamacji lub wymiany zakupionych produktów.

 1. Po wyborze ikony KUPUJĘ i zobowiązuję się zapłacić, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kupującym, której przedmiotem jest Sprzedaż produktu (Pliku lub produktu fizycznego). Cena podana przy danym pliku zawiera podatek VAT wg stawki obowiązującej przy zawarciu danej transakcji. Cena zawiera także opłaty, które poniesie Administrator w związku z korzystaniem z usług Operatora Płatności lub innej instytucji finansowej – zgodnie z ich tabelą opłat i prowizji.
 2. Kupujący zobowiązuje się do Zapłaty za zamówienie – zgodnie z wyborem – za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności, tj.:
  1. Przelew elektroniczny,
  2. Obciążenie karty płatniczej,
 3. Opłacenie zamówienia, powoduje automatyczne udostępnienie zakupionego Pliku – wysłanie na adres e-mail podany przez Kupującego wiadomości e-mail z linkiem do strony internetowej umożliwiającej pobranie/odtworzenie Pliku.
 4. Użytkownik dokonujący zakup Pliku może go odtwarzać przy wykorzystaniu dowolnie wybranego urządzenia spełniającego określone w regulaminie wymogi techniczne.

4. Zasady odstąpienia od zakupów i zwrot płatności

 1. Zakup Plików

W rozdziale wskazano zasady odstąpienia od umowy oraz zwrot płatności.

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Zakupu Pliku. Odstąpienie następuje na podstawie złożonego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kupujący nie jest zobowiązany do uzasadnienia odstąpienia do zakupu.
 2. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe w przypadku wybrania w trakcie zakupu opcji – zgody na rozpoczęcie świadczenie usługi przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu na odstąpienie od umowy, Administrator nie udostępni zakupionego pliku do końca tego okresu.
 1. Zakup produktów fizycznych
 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Zakupu produktów fizycznych.. Odstąpienie następuje na podstawie złożonego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. zwrot płatności następuje w ciągu maksymalnie 14 po otrzymaniu zwracanego produktu przez Sprzedawcę
 1. Kupujący  składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem:
 1. Poczty e-mail,
 2. Formularza kontaktowego,
 3. Pisma złożonego do siedziby Administratora – osobiście lub w przesyłce adresowanej do Administratora.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator w terminie 14 dni zwraca Kupującemu płatność. Płatność uiszczona przy użyciu karty płatniczej – zostanie zwrócona na kartę lub numer rachunku bankowego. 

5. Reklamacje

W rozdziale przedstawiono zasady składania reklamacji

 1. Użytkownik serwisu, który dokonał zakupu jako Kupujący – może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług świadczonych przez Administratora. Reklamacje dotyczą w szczególności usterek Plików.
 2. Reklamacje składane są wyłącznie:
  1. Na adres poczty e-mail: czaszkowokrzyzowa@gmail.com,
  2. Przy wykorzystaniu formularza kontaktowego,
  3. Listownie na Adres: ul. Sztabowa 8/6 53-327 Wrocław
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Administrator informuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji – pocztą elektroniczną – na adres e-mail – z którego wpłynęła reklamacja, bądź listownie – zgodnie z adres podanym w przesłanej reklamacji.